Γενική Επισκόπηση

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

lifelongΤο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης είναι το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη χρονική περίοδο από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2013Στρατηγικός στόχος του προγράμματος:

Να συμβάλει, με τη διά βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.


Δομή του Προγράμματος:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Τομεακά προγράμματα
Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig
Σχολική εκπαίδευση Τριτοβάθμια εκπαίδευση Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Εκπαίδευση ενηλίκων

Οριζόντιο Πρόγραμμα

 • Συνεργασία στον τομέα πολιτικών και καινοτομίας (Επισκέψεις μελέτης - Naric - Eurydice - Ploteus)
 • Προώθηση εκμάθησης γλωσσών
 • Ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών βασιζόμενων στις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας
 • Διάδοση - Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Πρόγραμμα Jean Monnet

 • Δράση Jean Monnet
 • Υποστήριξη Ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Υποστήριξη ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και ενώσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στα πλαίσια των πιο πάνω προγραμμάτων επιχορηγούνται αποκεντρωμένες δράσεις, μέσω των Εθνικών Φορέων των συμμετεχουσών χωρών, και κεντρικές δράσεις, μέσω του Εκτελεστικού Φορέα της Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός της ΕΕ.


Συμμετέχουσες χώρες:

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και οι υποψήφιες χώρες Κροατία και Τουρκία.


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκτός από τις αποκεντρωμένες δράσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig, μέσω του Εκτελεστικού Φορέα (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Κεντρικές Δράσεις, όπως είναι τα Πολυμερή Σχέδια, τα Θεματικά Δίκτυα και τα Συνοδευτικά Μέτρα. Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις αυτές, καταληκτικές ημερομηνίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται κατευθείαν από τον Εκτελεστικό Φορέα της ΕΕ, στον οποίο πρέπει να υποβάλλονται και οι αιτήσεις.

 

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130