Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γενικές πληροφορίες για τα προγράμματα:

Περιγραφή Σύνδεσμος
Iστοσελίδα του Ελληνικού Φορέα για ότι ισχύει στην χώρα μας και έντυπα αιτήσεων http://www.iky.gr
Iστοσελίδα του Κυπριακού Φορέα (για γενικότερη ενημέρωση) http://www.llp.org.cy
Άδειες έγκρισης μετακίνησης στο εξωτερικό (στο σύνδεσμο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα») http://kmaked.pde.sch.gr
Ιστοσελίδα της ΕΕ για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης http://ec.europa.eu/llp
Ιστοσελίδα του αντίστοιχου Εθνικού Φορέα της Μάλτας http://www.llp.eupa.org.mt
Επισκέψεις μελέτης των στελεχών της εκπαίδευσης http://studyvisits.cedefop.europa.eu
Σχολικές συμπράξεις που «τρέχουν» http://www.comeniusmaps.eu/en/pub/index.htm
Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων συμπράξεων Comenius, Leonardo, Grundtvig http://www.europeansharedtreasure.eu

 

Για εξεύρεση εταίρων/σεμινάρια ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης:

Περιγραφή Σύνδεσμος
 eTwinnning http://www.etwinning.net
http://schoolsonline.britishcouncil.org/home
http://kritis.pde.sch.gr/euprogrammes /partnerdb
Κατάλογος ενδοϋπηρεσιακής http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm

 

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130